O projektu

Cilj ove komponente je pospešivanje zapošljivosti i povećanje konkurentnosti pripadnika romske nacionalnosti na tržištu rada. Kroz različite stručne obuke, prekvalifikacije i stažiranja u javnom i privatnom sektoru mladi Romi i Romkinje unapređuju svoje veštine, uspešno prevazilaze barijere koje podstiču socijalnu isključenost i stiču veštine za efikasniji pristup tržištu rada, čime se povećavaju šanse za njihovo zapošljavanje.

Zapošljavanje mladih Roma i Romkinja je složen i višedimenzionalan proces i u okviru projekta su uspostavljeni mehanizmi koji kontinuirano unapređuju profesionalne veštine korisnika, kao i dugoročna saradnja sa poslodavcima iz privatnog i javnog sektora. Uspostavljanje saradnje ima za cilj da podstakne poslodavce da aktivno doprinese kreiranju stimulativnih uslova za zapošljavanje.

U okviru REF programa mladim Romima i Romkinjama stoje na raspolaganju višestruke mogućnosti:
– Pohađanje širokog kataloga stručnih obuka u skladu sa potrebama korisnika i sticanje priznatih sertifikata,
– Dodatno školovanje (dokvalifikacija ili prekvalifikacija) podrazumeva stipendijsku i mentorsku podršku tokom pohađanja IV stepena srednjih stručnih škola,
– Pohađanje plaćenog stručnog stažiranja u javnom ili privatnom sektoru, u skladu sa kvalifikacijama i interesovanjem korisnika.

Projekat je razvio individualni pristup svakom korisniku sa posebnim naglaskom na integrisanje načela rodne ravnopravnosti. Obezbeđujući mogućnosti za razvijanje i unapređivanje praktičnih veština i sticanje radnog iskustva doprinosi se osnaživanju korisnika za samostalno zapošljavanje u skladu sa potrebama tržišta rada.