O projektu

Ova komponenta je fokusirana na pružanje podrške mladim Romima povratnicima u cilju njihove sveobuhvatne reintegracije sa posebnim fokusom na integraciju dece u sistem obrazovanja, putem grant programa namenjenog nevladinim organizacijama koje se bave pružanjem podrške romskim povratničkim porodicama u lokalnoj zajednici.

Cilj grant programa je poboljšanje inkluzije i školske spremnosti dece iz romskih povratničkih porodica, olakšavanje procedura upisa, unapređivanje pristupa obrazovnom sistemu, uz kontinuirano praćenje pohađanja škole. NVO partneri obezbeđuju korisnicima podršku pri upisu u školu, prikupljanju dokumentacije, pružaju relevantne informacije u vezi sistema obrazovanja, i kontinuirano rade na poboljšanju razumevanja i upotrebe srpskog jezika obezbeđivanjem časova srpskog jezika i časova pomoći u učenju.

U okviru ove komponente uspostavljena je dugoročna saradnja sa svim relevantnim insitucijama i međunarodnim organizacijama koje rade u ovoj oblasti radi stvaranja preduslova za sistemsku reintegraciju povratnika.