11. septembra, 2023

Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje  konkurs za obavljanje stručne prakse i usavršavanje mladih Romkinja i Roma kroz program stažiranja kod poslodavaca iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Rok za prijavu: 18. septembar 2023. godine

Program stažiranja se realizuje u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.

Cilj programa je da olakša prelazak mladih iz sveta obrazovanja u svet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, veština i kompetencija. Program doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih Roma i Romkinja, i pruža smernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju inkluzivne politike.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je  smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku  osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata;
 • Pospešivanje zapošljivosti  mladih Romkinja i Roma.

Opšte informacije o konkursu

 • Stažiranje se obavlja u trajanju od tri meseca(u zavisnosti od oblasti i potrebe poslodavaca);
 • Od stažista/stažistkinja se očekuje angažman od 40 sati nedeljno;
 • Izabrani stažisti/stažistkinje će obavljati radne zadatke pod direktnim nadzorom mentorakoji će biti obezbeđan od strane izabranih poslodavaca;
 • Stažistima/stažistkinjama sa srednjom stručnom spremombiće omogućena mesečna nadoknada od 380 EUR bruto, dok će se za stažiste/stažistkinje sa visokim obrazovanjem, kao i za stažiste/stažistkinje koji su na završnim godinama studija izdvojiti 500 EUR bruto u dinarskoj protivvrednosti na mesečnom nivou;
 • Stažiranje kod relevantnih poslodavaca se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
 • FOR će na osnovu dostavljene dokumentacije sa poslodavcem i angažovanim licem na stručnoj praksi zaključiti ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

 

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • Mlade Romkinje i Romi bez radnog iskustva;
 • Osobe sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
 • Mladi sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
 • Osobe do navršenih 35 godina na dan prijave za učešće u Programu;
 • Osobe otvorene za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
 • Lica koja poseduju timski duh, kao i sposobnost za samostalno obavljanje radnih zadataka;
 • Osobe spremne na uspostavljanje i održavanja efikasnih radnih odnosa sa ljudima različitog nacionalnog i kulturnog identiteta;
 • Mladi posvećeni osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma;

 

Posebno ohrabrujemo mlade Rome i Romkinje koji ranije nisu bili korisnici Programa stručnog usavršavanja da se prijave na konkurs za obavljanje stručnog stažiranja kod poslodavaca iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Kako se prijaviti?

 • Prijava se može podneti isključivo putemovog online formulara
 • Prijave se mogu slati najkasnije do 18. septembra 2023. godine;
 • Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili kontakt forme na sajtu, neće biti razmatrane;

Posebni kriterijumi

 • Prilikom popunjavanja prijave, neophodnoje ukratko navesti razloge i motivaciju za obavljanje stručnog stažiranja (molim navedite jednu opciju željene prakse) i na koji način vam stručno stažiranje može pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta zapošljavanja i razvijanja veština.
 • FOR će u skladu sa vašom pristiglom prijavom kontaktirati kompanije i zainteresovane strane i pristupiti potpisivanju sporazuma o obavljanju stručne prakse.

 

Napomena:

U okviru ovog ciklusa konkursa za obavljanje stručnog stažiranja, Fondacija za obrazovanje Roma može podržati do 35 mladih Romkinja i Roma (do 25 kandidata sa srednjom stručnom spremom i do 10 kandidata sa visokom stručnom spremom uključujući i kandidate/kandidatkinje koji su na završnoj godini studija).

Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa, kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. O ishodu konkursa kandidati/kandidatkinje će biti obavešteni najmanje pet dana pre početka stažiranja.

U cilju dodatnih pojašnjenja, dostupnih kategorija i oblasti stručnog usavršavanja, FOR zadržava pravo da prilikom odlučivanja organizuje dodatne intervjue sa kandidatima/kandidatkinjama i pristupi selekciji. O svim aktuelnim konkursima možete se informisati na sajtu: https://www.romaeducationfund.org/.

 

 

Naši donatori