04. maja, 2023

Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje  konkurs za obavljanje stručne prakse i usavršavanje mladih Romkinja i Roma kroz program stažiranja kod poslodavaca iz javnog i privatnog sektora.

Rok za prijavu: 19. maj 2023. godine

Program stažiranja se realizuje u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.

Cilj programa je da olakša prelazak mladih iz sveta obrazovanja u svet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, veština i kompetencija. Program doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih Roma i Romkinja, i pruža smernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju inkluzivne politike.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je  smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

 

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku  osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata;
 • Pospešivanje zapošljivosti  mladih Romkinja i Roma.

Opšte informacije o konkursu

 • Stažiranje se obavlja u trajanju  od dva meseca (u zavisnosti od oblasti i potrebe poslodavaca);
 • Od stažista/stažistkinja se očekuje angažman od 40 sati nedeljno;
 • Izabrani stažisti/stažistkinje će obavljati radne zadatke pod direktnim nadzorom mentora koji će biti obezbeđan od strane izabranih poslodavaca;
 • Stažistima/stažistkinjama sa srednjom stručnom spremom biće omogućena mesečna nadoknada od 380 EUR bruto, dok će se za stažiste/stažistkinje sa visokim obrazovanjem, kao i za stažiste/stažistkinje koji su na završnim godinama studija izdvojiti 500 EUR bruto u dinarskoj protivvrednosti na mesečnom nivou;
 • Stažiranje kod relevantnih poslodavaca se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
 • FOR će na osnovu dostavljene dokumentacije sa poslodavcem i angažovanim licem na stručnoj praksi zaključiti ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • Mlade Romkinje i Romi bez radnog iskustva;
 • Osobe sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
 • Mladi sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
 • Osobe do navršenih 35 godina na dan prijave za učešće u Programu;
 • Osobe otvorene za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
 • Lica koja poseduju timski duh, kao i sposobnost za samostalno obavljanje radnih zadataka;
 • Osobe spremne na uspostavljanje i održavanja efikasnih radnih odnosa sa ljudima različitog nacionalnog i kulturnog identiteta;
 • Mladi posvećeni osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma;

Posebno ohrabrujemo mlade Rome i Romkinje koji ranije nisu bili korisnici Programa stručnog usavršavanja da se prijave na konkurs za obavljanje stručnog stažiranja kod poslodavaca iz javnog i privatnog sektora.

Kako se prijaviti?

 • Prijava se može podneti isključivoputem ovog onlajn formulara:
 • Prijave se mogu slati najkasnije do 19. maja 2023. godine;
 • Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili kontakt forme na sajtu, neće biti razmatrane;

Posebni kriterijumi

 • Prilikom popunjavanja prijave, neophodno je ukratko navesti razloge i motivaciju za obavljanje stručnog stažiranja (molim navedite jednu opciju željene prakse) i na koji način vam stručno stažiranje može pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta zapošljavanja i razvijanja veština, kao i dokaz da su na završnim godinama studija
 • FOR će u skladu sa vašom pristiglom prijavom kontaktirati kompanije i zainteresovane strane i pristupiti potpisivanju sporazuma o obavljanju stručne prakse.

Napomena:

 

U okviru ovog ciklusa konkursa za obavljanje stručnog stažiranja, Fondacija za obrazovanje Roma može podržati do 23 mladih Romkinja i Roma (do 17 kandidata sa srednjom stručnom spremom i do 6  kandidata sa visokom stručnom spremom uključujući i kandidate/kandidatkinje koji su na završnoj godini studija). Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa, kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. O ishodu konkursa kandidati/kandidatkinje će biti obavešteni najmanje pet dana pre početka stažiranja.

U cilju dodatnih pojašnjenja, dostupnih kategorija i oblasti stručnog usavršavanja, FOR zadržava pravo da prilikom odlučivanja organizuje dodatne intervjue sa kandidatima/kandidatkinjama i pristupi selekciji. O svim aktuelnim konkursima možete se informisati na sajtu: https://www.romaeducationfund.org/.

 

Naši donatori