31. maja, 2022

Javni poziv za stručnog saradnika/cu za izradu Vodiča kroz dobre prakse obrazovne integracije dece iz romskih povratničkih porodica i dizajniranje radionica za izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje rade u ovoj oblasti

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje konkurs za stručnog saradnika/cu za izradu Vodiča kroz dobre prakse obrazovne integracije dece iz romskih povratničkih porodica i dizajniranje radionica za izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija  civilnog društva koje rade u ovoj oblasti.

Rok za prijavu: 10. jun 2022.

Izrada Vodiča kroz dobre prakse obrazovne integracije dece iz romskih povratničkih porodica i dizajniranje radionica za izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje rade u ovoj oblasti, biće realizovani u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Vodič kroz dobre prakse obrazovne integracije dece iz romskih povratničkih porodica i dizajniranje radionica za izgradnju kapaciteta namenjeni su lokalnim organizacijama civilnog društva koje sprovode programe podrške deci iz povratničkih porodica, kao i prosvetnim radnicima, trenerima, lokalnim i školskim institucijama, pedagozima i drugim relevantnim akterima koji se bave obrazovnom integracijom romske dece.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je deo međunarodne fondacije, osnovane 2005. godine, koja je posvećena smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku  osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata;
 • Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma.

Cilj:

 1. Izrada Vodiča kroz dobre prakse obrazovne integracije dece iz romskih povratničkih porodica

Cilj Vodiča je da predstavi model koji je kreiran i primenjen u okviru Grant programa „Unapređenje integracije Roma povratnika u Srbiji“, sastavnog dela komponente o readmisiji projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“. Grant program se sprovodi kroz podršku lokalnim organizacijama civilnog društva koje rade na području reintegracije Roma povratnika, poboljšanju inkluzije i školske spremnosti dece iz romskih povratničkih porodica. Vodič će predstaviti model, njegove rezultate, dostignuća i uticaj intervencije u cilju razmene i širenja primera dobrih praksi uključivanja dece iz romskih povratničkih porodica u obrazovni sistem u Srbiji.

 

 1. Dizajniranje i sprovođenje radionica za izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

Cilj radionica izgradnje kapaciteta je unapređivanje znanja i veština osoblja lokalnih organizacija  civilnog društva koje sprovode programe podrške deci iz povratničkih porodica, kao i prosvetnim radnicima, trenerima, lokalnim i školskim institucijama, pedagozima i drugim relevantnim akterima koji se bave obrazovnom integracijom romske dece.

Odgovornosti i zaduženja stručnog saradnika/ce:

Očekuje se da stručni saradnik/ca, pod direktnim nadzorom službenika za readmisiju i menadžera programa, obavlja sledeće zadatke:

 1. Izrada Vodiča kroz dobre prakse obrazovne integracije dece iz romskih povratničkih porodica
 • Priprema metodologije u skladu sa zahtevima i uputstvima FOR-a i relevantnih zakona Republike Srbije;
 • Prikupljanje podataka o primerima dobre prakse obrazovne reintegracije dece iz povratničkih porodica;
 • Prikupljanje podataka o uslugama koje pružaju institucije i organizacije civilnog društva u cilju obrazovne reintegracije dece iz romskih porodica;
 • Organizacija i sprovođenje poseta organizacijama koje sprovode programe podrške deci iz povratničkih porodica.

 

 1. Dizajniranje radionica za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva
 • Priprema upitnika za procenu kapaciteta organizacija civilnog društva u skladu sa zahtevima i uputstvima FOR-a;
 • Prikupljanje podataka o kapacitetima organizacija civilnog društva koje sprovode programe podrške deci iz povratničkih porodica;
 • Kreiranje sadržaja i plana radionica u skladu sa procenjenim potrebama za stručnom podrškom i oblastima unapređivanja znanja i veština, posebno u kontekstu specifičnih izazova u radu sa Romima povratnicima;
 • Realizacija dve radionice između jula i avgusta 2022. godine;
 • Predstavljanje zakonodavnih i strateških dokumenata relevantnih za uspešnu implementaciju bilo kakvih intervencija u oblasti obrazovanja Roma, posebno povratnika;
 • Pruženje učesnicima radionica pregleda praksi modela koji je razvijen u okviru FOR-a, primera, ključnih karakteristika i procesa;
 • Omogućavanje učesnicima da koriste i implementiraju model dobre prakse kroz predstavljanje rezultata i ishoda modela FOR-a.

Stručni saradnik/ca je u obavezi da redovno konsultuje FOR i partnere na projektu u cilju prikupljanja podataka potrebnih za izradu Vodiča kroz dobre prakse obrazovne integracije dece iz romskih povratničkih porodica i plana radionica izgradnje kapaciteta.

Stručni saradnik/ca je u obavezi da dostavi konačnu verziju Vodiča i plana radionica do 15.jula 2022. godine.

Uslovi i kvalifikacije

 • Najmanje 2 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Prednost poznavanja oblasti integracije Roma povratnika, inkluzije romske dece u obrazovni sistem u Srbiji kao i relevantnih aktera koji se bave readmisijom;
 • Poželjno iskustvo u radu sa predstavnicima romske nacionalne manjine i organizacijama civilnog društva;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Napredni nivo znanja MS Office paketa;
 • Rodna osetljivost i poštovanje različitosti.

Prijavljivanje

Prilikom slanja prijave, neophodno je ukratko navesti u propratnom pismu iskustvo na istim ili sličnim poslovima (godine iskustva i poslove koje ste obavljali). Uz prijavu je neophodno dostaviti referentnu listu. Prijava mora da sadrži i troškovnik usluga (u RSD).

Kompletna prijava uključuje:

 • CV (radnu biografiju);
 • Propratno pismo (Vaše iskustvo u istim ili sličnim poslovima, referentna lista);
 • Troškovnik usluga (u RSD);
 • Kraći opis plana i programa treninga
 • Opis pristupa i metodologije u razvoju Vodiča

Prijavu poslati najkasnije do 10. juna 2022. godine, do 17h, na adresu elektronske pošte spetrov@romaeducationfund.org.

Napomena: Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani. Komisija FOR-a će na osnovu ponude analizirati i oceniti kandidate i izvršiti izbor. FOR zadržava pravo da kandidate koji ne uđu u uži izbor ne obavesti o rezultatima konkursa.

 

Naši donatori