25. maja, 2023

U cilju pripreme sveobuhvatnih preporuka za institucionalizaciju Mentorskog programa za srednjoškolce, u Srbiji je održano pet konsultativnih sastanaka, u organizaciji Fondacije za obrazovanje Roma

 

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR), je tokom aprila i maja 2023. godine održala pet konsultativnih sastanaka u vezi sa procesom institucionalizacije Mentorskog programa za srednjoškolce romske nacionalnosti. Mentorski program, uz podršku FORa, je namenjen mladim Romima, učenicima srednjih škola u Srbiji i kontinuirano traje od 2007. godine. Do sada je mentorsku podršku dobilo više od 2 500 mladih Roma, i preko 300 iskusnih mentora, većinom nastavnika srednjih škola koji su deo ovog programa. Cilj je da se isti uvede u obrazovne institucije, da postane deo sistema, i da se nakon uvođenja primeni i na pripadnike ostalih marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina.

Konsultativni sastanci su  organizovani od strane FORa, u pet gradova u Srbiji – u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Vranju i u Beogradu. Na sastancima je ukupno prisustvovalo sto deset učesnika. Učestvovali su predstavnici vladinih i nevladinih organizacija, mentori, prosvetni radnici, pedagoški asistenti. Cilj sastanaka je bio da se sagleda dosadašnji rad i da se oceni dosadašnja mentorska praksa, a zatim da se prodiskutuje o značaju prevođenja ovog projekta u održivu sistemsku meru podrške srednjoškolcima. Pored toga, i da se da uvid u pregled mogućih koraka institucionalizacije i ključnih izazova, kao i  da se predlože moguća rešenja za identifikovane izazove.

Vođene diskusije su se sastojale iz dva dela. I prvi i drugi deo su imali za cilj da svi učesnici iznesu svoje otvoreno mišljenje o dogovorenim temama kako bi se dale što bolje preporuke za institucionalizaciju mentorskog programa za srednjoškolce.

U prvom delu su prisutni otvoreno iznosili svoje stavove o opštem mišljenju o mentorskoj podršci, o prednostima i slabostima dosadašnje prakse. Diskutovalo se o uticaju dosadašnje mentorske prakse na nastavni kadar, o izazovima, o obukama za mentore, kao i o tome šta mentorska podrška znači za srednjoškolce romske nacionalnosti.  U drugom delu svake od sednica, diskutovalo se o tome da li je mentorska praksa već institucionalizovana, imajuću u vidu da postoji već petnaest godina. Takođe su se razmenjivali stavovi i predlagale ideje o ljudskim resursima za mentorstvo, o održivosti programa tj o finansiranju, kao i o tome šta je najvažnije da se napiše u Preporukama za institucionalizaciju mentorskog programa za srednjoškolce romske nacionalnosti.

Nakon petnaest godina mentorske prakse, stopa napuštanja školovanja se smanjila sa 7% na 0.46%, ukupan prosek ocena je povećan sa 2.88 % na 3.73%, dok je broj romskih učenika koji su uspešno diplomirali porastao sa 90 na 150 tokom jedne godine.

Uvođenjem mentorskog programa u obrazovni sistem dobili bismo stručniji kadar spreman da odgovori na različite vrste problema sa kojima se učenici romske nacionalnosti suočavaju, individualniji pristup svakom učeniku, kao i povećanje motivacije za završavanjem srednjoškolskog obrazovanja i veću fokusiranost na odabir fakulteta ili zanimanja kod srednjoškolaca. Ovaj program bi svakako bio koristan i za decu koja nisu pripadnici romske nacionalnosti.

Sveobuhvatni uvidi sa svih pet sastanaka će biti uvršćeni u finalne Preporuke za institucionalizaciju Mentorskog programa.

Institucionalizacijom mentorskog programa, Republika Srbija bi bila jedina zemlja u regionu koja bi uvela program mentorstva u obrazovni sistem i time podstakla druge zemlje u regionu da prate primere koje su od suštinskog značaja za obrazovanje.

 

 

 

 

 

Naši donatori