FINAL

Pospešivanje zapošljivosti diplomiranih srednjoškolaca/ki romske nacionalnosti: Onlajn sastanak sa mentorima

Onlajn sastanak sa mentorima iz Bečeja, Stare Pazove, Novog Sada, Valjeva i Pirota,  koji su profesori u srednjim ekonomskim, tehničkim i saobraćajnim školama, organizovan je danas sa ciljem pospešivanja zapošljivosti diplomiranih srednjoškolaca/ki romske nacionalnosti.

Mentorima su detaljno predstavljene projektne aktivnosti kao što su pohađanje stručnih obuka, dokvalifikacija, prekvalifikacija i obavljanje stručne prakse.
Posebna pažnja posvećena je stručnim obukama koje je u trenutnim okolnostima moguće realizovati onlajn, kao što su stručne obuke iz IT oblasti, unapređivanja kompjuterskih veština, administracije, ekonomije i finansija, marketinga i onlajn trgovine. Takođe, na raspolaganju su i obuke iz auto i elektro struke, turizma i ugostiteljstva, građevine, nege lepote, obuke za vozače, viljuškariste i svih oblasti rada i usmerenja u okviru kojih su mladi Romi i Romkinje završili srednje škole, ili oblasti u kojima žele da se profesionalno usavršavaju i zaposle;
Obavljanje stručne prakse, kao jedna od projektnih aktivnosti, osmišljeno je kao prilika za prvo radno iskustvo koje se takođe organizuje u oblasti rada i usmerenja u okviru kojih su mladi Romi i Romkinje završili srednje škole ili oblasti u kojima žele da se profesionalno usavršavaju i zaposle; tokom obavljanja stručne prakse, prati se napredak mladih i pruža im se podrška u skladu sa njihovim potrebama, kako bi njihovo prvo radno iskustvo rezultiralo zaposlenjem.

Mentori će učenike/ce završnih razreda srednjih škola i diplomirane srednjoškolce/ke romske nacionalnosti usmeravati i motivisati na učestvovanje u navedenim projektnim aktivnostma, u skladu sa njihovim kvalifikacijama i interesovanjima, ali i potrebama na tržištu rada.

Projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza 2“ sprovodi se uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

final cover1

Onlajn konferencija „Е-learning: Trend i Inovacije“

Onlajn konferencija „Е-learning: Trend i Inovacije“ održana je danas uz prisustvo predstavnika/ca državnih institucija i više od 25 korisnika/ca projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“. Tokom konferencije predstavljena je onlajn obuka „Pet koraka do posla“, koja pruža mogućnost korisnicima i korisnicama da u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, pohađaju onlajn obuku – prvu u nizu obuka i treninga koji doprinose jačanju veština mladih Roma i Romkinja.

U uslovima pandemije, bilo je neophodno pronaći model za sprovođenje projektnih aktivnosti, kako bi se mladim Romima i Romkinjama omogućio neometan pristup isplaniranim merama podrške. Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma se stoga posvetilo osmišljavanju i sprovođenju projektnih aktivnosti kroz elektronsko učenje. Tako je nastala onlajn obuka „Pet koraka do posla“, koju je Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma kreiralo u saradnji sa kompanijom LESTE. Cilj onlajn obuke „Pet koraka do posla“ je priprema mladih Roma i Romkinja za tržište rada, tokom koje mladi prolaze kroz proces kreiranja e-mail adrese, traženja posla preko internete, pripreme radne biografije i motivacionog pisma, kao i pripreme za intervju sa poslodavcem.

Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Snežana Vuković, na današnjoj konferenciji je istakla važnost modifikovanja aktivnosti potrebama korisnika i korisnica: „U ovom trenutku su nam zaista važne sistemske mere u obrazovanju, koje vode uspešnoj integraciji i zapošljivosti mladih, a dosadašnja saradnja sa REF-om podrazumevala je upravo sprovođenje sistemskih mera na nacionalnom nivou. Kada je reč o onlajn nastavi, Ministarstvo radi na smanjenju digitalnog jaza koji postoji između učenika koji su iz ekonomsko depriviranih sredina, što u velikoj meri obuhvata učenike romske nacionalnosti. Do sada smo 1650 uređaja i 2400 internet kartica podelili učenicima za vreme vanrednog stanja i u saradnji sa UNICEF-om nastavljamo sa istim aktivnostima.“

Direktor Fondacije za obrazovanje Roma, Redjepali Chupi, naglasio je važnost prilagođavanja obrazovnog sistema uslovima pandemije, dodavši da je REF većinu svojih aktivnosti usmerio na onlajn komunikaciju, upravo uz podršku kompanije LESTE: „Fondacija za obrazovanje Roma je usled uvođenja nastave na daljinu, kreirala Urgentni fond, kroz koji su obezbeđeni tablet računari i internet kartice, kao i dodatni časovi i školski materijal. Važna preporuka proistekla iz sprovedenih aktivnosti u okviru Urgentnog fonda, jeste neophodnost mapiranja potreba zajednice na terenu i u skladu sa tim kreiranje i planiranje pristupa i mera podrške.“

Onlajn obuka „Pet koraka do posla“ je dostupna uz dodeljeno korisničko ime i šifru na linku:
https://ref.lesteplatform.com/srb/login.xhtml.
Zainteresovani se mogu obratiti e-mailom na adrese fkamberovic@romaeducationfund.org i ajovanovic@romaeducationfund.org, kako bi dobili korisničko ime i šifru i instrukcije za korišćenje platforme.

 

Kako su korisnici i korisnice projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“ opisali onlajn obuku „Pet koraka do posla“?

 

ZA SAJT CALL

Poziv za predloge – Unapređivanje obrazovne reintegracije Roma povratnika

REF traži partnerske organizacije u Srbiji za implementaciju projekata koji su u skladu sa strateškim okvirom i misijom REF-a.

Rok za prijave produžen do 2. oktobra

Fond za obrazovanje Roma (REF) za misiju i krajnji cilj ima premošćavanje jaza u obrazovnim ishodima između romske i ne-romske dece. Kako bi se ostvario ovaj cilj, REF podržava politike i programe koji se zalažu za kvalitetno obrazovanje za Rome i Romkinje, kroz stipendije, grant programe i aktivnosti zagovaranja.

Ciljevi REF-a uključuju:

 • Proširivanje pristupa kvalitetnom obrazovanju i brizi u ranom detinjstvu za romsku decu;
 • Poboljšanje rezultata osnovnog obrazovanja za romsku decu uzrasta od šest do četrnaest godina;
 • Poboljšanje učinka i stope diplomiranja romskih srednjoškolaca/ki;
 • Podrška pristupu tercijarnom obrazovanju, poboljšanje stope diplomiranja i jačanje identiteta romskih studenata/kinja;
 • Proširenje mogućnosti zapošljavanja mladih Roma i Romkinja.

 

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji (REF Srbija) sprovodi projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza 2“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Kompletan Poziv za predloge – Unapređivanje obrazovne reintegracije Roma povratnika možete preuzeti: Call for Proposals – Improving Educational Reintegration of Roma returnees

 

Prateća dokumentacija dostupna za preuzimanje:

Application form for standard grant proposal

Budget table

Organizational eligibility criteria template

Project Implementation and Monitoring Plan

Partnership Statement REF

ministarstvo logo

Otvoren Konkurs za dodelu stipendija srednjoškolcima romske nacionalnosti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje Konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za školsku 2020/2021. godinu.

U okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja“, koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije kroz IPA 2014 direktni grant, a koji realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavljuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti koji redovno pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole u školskoj 2020/2021. godini.

Prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom učenik podnosi u srednjoj školi u koju je upisan.

Rok za prijavljivanje na Konkurs je do 30. septembra 2020. godine.

Detaljne informacije o Konkursu su dostupne na linku.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti:

readmisija

Poziv za prijave: Saradnik/ca za readmisiju

Poziv otvoren do 25. septembra

REF traži 1 (jednog/u) Službenika/cu za readmisiju čiji je zadatak da asistira Menadžeru programa u upravljanju i sprovođenju komponente 3 projekta, koja se odnosi na Rome/kinje (0-20 godina) povratnike/ce, što uključuje: (1) lobiranje za efikasniju primenu obrazovnih politika o povratnicima i relevantnih strategija, (2) obogaćivanje rada institucija i međuinstitucionalnih tela koja se bave obrazovanjem povratnika/ca, (3) rad sa povratničkim romskim porodicama pružanjem direktne podrške i grantova lokalnim organizacijama civilnog društva, (4) uključivanje mladih Roma i Romkinja u aktivnosti komponenti projekta koje se odnose na stipendiranje i pospešivanje zapošljivosti. Službenik/ca će takođe nadgledati i pružati podršku dobitnicima granta i saradnicima/ama koji pružaju direktnu podršku korisnicima/ama programa.

 

Vacancy: Readmission Officer
Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II”

Deadline: 25th September 2020

Position: 1 (Belgrade)

Background

The Roma Education Fund’s (REF) mission and ultimate goal is to close the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma. In order to achieve this goal, the organization supports policies and programs which ensure quality education for Roma through scholarships, grant making and advocacy activities.

The objectives of REF include:
• Expanding Romani children’s access to quality early childhood education and care;
• Improving primary education outcomes for Romani children aged six to fourteen;
• Boosting academic performance and graduation rates from secondary education for Romani pupils;
• Supporting access to tertiary education, improving graduation levels and strengthening identity of Romani university students;
• Expanding employment opportunities for young Romani adults.

The Roma Education Foundation (REF) in Serbia implements the project “Employment Empowerment of Young Roma – phase II“ funded by German Financial Cooperation implemented by KfW on behalf of the German Government – Ministry for Economic Cooperation and Development.

The overall objective of the KfW Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II” is to support social inclusion of Roma (both domicile Roma and Roma failed asylum seekers/returnees) in Serbian society, though increased graduation rate of Roma secondary school and university students and their facilitation into the labor market. The project contributes to social cohesion through increased education attainment and improved employability of Roma children and youth, as well as foster cross-country and regional dialogue and knowledge transfer.

Objective

REF seeks 1 (one) Readmission Officer tasked to assist the Program Manager in managing and implementing component 3 of the project related to Roma (age 0-20) failed asylum seekers/returnees which includes: (1) lobbying for more effective implementation of education-related policies on returnees and relevant strategies, (2) enriches the work of the institutions and cross institutional bodies dealing with issues related to the education of returnees, (3) work with Roma failed asylum seeker/returnees families through providing direct support and grants to local civic organizations, (4) involvement of young Roma in the activities under program components related to scholarship and employment empowerment. Officer will also oversee and provide support to REF grantees and contractors working on providing direct support to program beneficiaries.

This is fix-term engagement until the August 31, 2021 within the Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II” implemented in the Republic of Serbia funded by the German Financial Cooperation implemented by KfW on behalf of the German Government – Ministry for Economic Cooperation and Development. Readmission Officer should serve as a support to the Project management.

Duties and responsibilities

The roles and responsibilities of the Readmission Officer is to oversee implementation of the project component, ensure its quality, coordinate and implement all program activities in accordance with predefined program objectives. The Readmission Officer is also responsible for providing expert advice and instructions to better implement project component and coordinate the implementation with his/her project team members.

The Readmission Officer is responsible, but not limited to the following activities:

• Preparing, organizing and performing project activities in accordance with the project component work plan and in close cooperation with other team members;

• Collect and administer all the data and information about failed asylum seekers/returnees in Serbia, including creation of a database and its regular updating;

• Coordination of plans and actions with the Project Manager to ensure that the administration and execution of the Readmission project component provides progress towards substantive project results;

• Monitoring the implementation of agreements with implementing partners from administrative (narrative) and financial perspective, implementation and progress of project activities and spending levels;

• Providing technical assistance to the implementing partners aimed at successful implementation of the project in line with donor requirements;

• Providing supervision over financial, administrative, organizational and other activities related to the project partners implementation in compliance with the project timeline, budget and cooperation agreements;

• Facilitate and support a multi-agency partnership approach to meeting the diverse needs of failed asylum seekers/returnees in Serbia; Conducting regular monitoring visits and preparing regular monitoring reports;

• Maintaining close communication with the implementing partners, staff members and other stakeholders on a day to day basis;

• Regular reporting to the Project Manager and contribution to project reports;

• Preforming other duties as required;

Required qualifications:

• B.A. in the field of social sciences (law, political sciences, social sciences or any other field related to the project;

• At least 3-5 years of grant project scheme experience;

• Outstanding experience in Readmission Process as well as Strategic Documents;

• At least three-year experience in working with Roma issues;

• Strong strategic and organizational planning skills;

• Ability to oversee and report on complex small grants projects in different municipalities;

• Ability to adapt and respond in a flexible manner when needed;

• Willingness to develop professionally and personally and to contribute to the growth of the organization;

• Proficiency in English and Serbian;

• Preference for candidates who are fluent in Romani language;

• Desirable knowledge of at least one other foreign language in countries where the REF Network carries out its activities;

• Gender sensitivity and respect for diversity.

Core competencies:

• Initiative: Actively seeks to improve programs or services; Seeks challenging experiences and approaches them with passion, enthusiasm and professionalism;

• Planning and Organization: Develops clear goals and achieves results that are consistent with agreed strategies; Adapts and reacts in a flexible manner when necessary;

• Communication: Listens to others, correctly interprets messages from others and responds appropriately; Demonstrates openness in sharing information and keeping people

informed;

• Teamwork: Works independently and collaboratively with others to achieve organizational goals; Shares knowledge and insight with others;

• Ownership: Accepts personal responsibility (including shortcomings) and ownership of actions (including for work unit, where applicable) for achieving results; Understands organizational vision, mission and values, and leverages this knowledge when making decisions; Makes tough decisions when necessary;

• Development: Actively seeks to develop oneself professionally and personally and to contribute to the growth of the organization; Seeks feedback to learn and improve the organization.

Organizational Values

In order to develop and deliver our education programs that provide quality, inclusive education for Roma children and youth, we believe in five core values that join us together and that mirror the work, actions and ideals of our organization and its culture:

• Tenacity; Integrity; Justice; Accountability; Inquisitivene

How to Apply

Qualified candidates are invited to send their Cover Letters, CV`s (both in English) and contact details of three Reference persons by 25th September 2020 via email to jbojic@romaeducationfund.org with the subject line: Readmission Officer, Belgrade
Please note that only shortlisted candidates will be contacted.
Selection process is based on a written test and competency-based interview.
Roma Education Fund is an equal opportunities employer.

ZA SAJT CALL

Poziv za predloge – Unapređivanje obrazovne reintegracije Roma povratnika

REF traži partnerske organizacije u Srbiji za implementaciju projekata koji su u skladu sa strateškim okvirom i misijom REF-a.

Poziv otvoren do 25. septembra

Fond za obrazovanje Roma (REF) za misiju i krajnji cilj ima premošćavanje jaza u obrazovnim ishodima između romske i ne-romske dece. Kako bi se ostvario ovaj cilj, REF podržava politike i programe koji se zalažu za kvalitetno obrazovanje za Rome i Romkinje, kroz stipendije, grant programe i aktivnosti zagovaranja.

Ciljevi REF-a uključuju:

 • Proširivanje pristupa kvalitetnom obrazovanju i brizi u ranom detinjstvu za romsku decu;
 • Poboljšanje rezultata osnovnog obrazovanja za romsku decu uzrasta od šest do četrnaest godina;
 • Poboljšanje učinka i stope diplomiranja romskih srednjoškolaca/ki;
 • Podrška pristupu tercijarnom obrazovanju, poboljšanje stope diplomiranja i jačanje identiteta romskih studenata/kinja;
 • Proširenje mogućnosti zapošljavanja mladih Roma i Romkinja.

 

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji (REF Srbija) sprovodi projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza 2“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Kompletan Poziv za predloge – Unapređivanje obrazovne reintegracije Roma povratnika možete preuzeti: Call for Proposals – Improving Educational Reintegration of Roma returnees

 

Prateća dokumentacija dostupna za preuzimanje:

Application form for standard grant proposal

Budget table

Organizational eligibility criteria template

Project Implementation and Monitoring Plan

Partnership Statement REF

BR5A1598

Akreditovane obuke za mentore odobrene od strane ministra prosvete

U okviru srednjoškolskog stipendijskog i mentorskog programa, REF Srbija nastavlja sa mentorskim obukama profesora u srednjim školama sa ciljem smanjenja stope napuštanja obrazovanja, poboljšanja akademskih postignuća i broja diplomiranih romskih srednjoškolaca. Obuka za mentore iz Centralne Srbije je održana ove nedelje, a tokom septembra će biti organizovane i obuke za mentore iz Vojvodine i Južne Srbije.

– Mentori učenika su profesori, pedagozi, psiholozi koji su zaposleni u školama koje stipendisti pohađaju i koji su od strane direktora škole imenovani za rad sa učenicima. Cilj rada sa ovom grupom srednjoškolaca jeste da se smanji procenat odustajanja od školovanja, što je uspešno i urađeno jer je procenat odustajanja sa 7 smanjen na 2.4 odsto. Sama tranzicija iz osnovne u srednju školu je za sve učenike teška, a posebno za učenike koji su pripadnici manjinskih i osetljivih grupa – objašnjava Zorana Tomić, koordinatorka za srednjoškolski stipendijski i mentorski program.

Profesori postaju mentori nakon završenih obuka za mentore pod nazivom Mentorska podrška učenicima srednjih škola romske nacionalnosti u uspešnom završavanju škole. Obuke za mentore se sastoje iz tri modula, akreditovanih od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja – prvi modul se naziva Uvod u ulogu mentora, drugi modul Mentorska praksa sa učenikom i treći modul Mentorska podrška učenicima srednjih škola romske nacionalnosti za sticanje kompetencija za 21. vek. Sva tri modula su dostupna u „Priručniku za mentore“, koji Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma trenutno priprema.

Obuke imaju za cilj da pruže kontinuiranu i sveobuhvatnu podršku mentorima, kao i da ojačaju njihove kompetencije za pružanje odgovarajućih vidova podrške učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole. Na kraju svake od ovih obuka mentor dobija određena iskustva, veštine i alate za rad.

– Potrebe koje prepoznajem kod učenika uglavnom se odnose na podršku u učenju. Reč je često o deficitu znanja sa kojim upisuju srednju školu. U tom slučaju, uključujem ih u dopunsku nastavu, izrađujem zajedno sa njima plan rada i radimo na odabiru odgovarajućih strategija u učenju. Takođe, utičem na podizanje motivacije za učenjem, jer je često razlog njihovog slabog uspeha nedostatak samopouzdanja. Potrebno je širiti pedagoški optimizam i pomoći da ostvare svoj pun potencijal – istakla je Branka Oreščanin, pedagog Škole za negu lepote u Beogradu.

Podrška koju mentori pružaju učenicima romske nacionalnosti obuhvata individualan i/ili grupni rad sa učenicima, praćenje njihovog napretka i redovnog pohađanja nastave, komunikaciju sa roditeljima ali i uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti kao i pružanje podrške u prevazilaženju bilo kojih izazova na koje naiđu.

 

Iza scene - drugi dan_Moment

Jačanje profesionalnih veština

Mladima u Srbiji je veoma teško da nađu svoj prvi posao, imajući u vidu da poslodavci traže radnike sa iskustvom. Za mlade Rome i Romkinje je to još teže, jer se prilikom traženja posla često suočavaju sa predrasudama i diskriminacijom. Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza 2“ mladima pruža podršku u jačanju njihovih kompetencija i unapređivanju njihove konkurentnosti na tržištu rada. Kako bi ta podrška bila sveobuhvatna, u obzir su uzete i potrebe mladih Roma i Romkinja ali i potrebe samih poslodavaca, odnosno tržišta rada. U skladu sa zanimanjima koja su deficitarna na tržištu, mladima se savetuje i pruža prilika da se upravo u tim oblastima profesionalno usavršavaju i usmeravaju svoje karijere. Istovremeno, kako bi mladi bili što uspešniji prilikom traženja posla, njima se pruža podrška u jačanju profesionalnih veština koje uključuju obuku za pisanje radne biografije i motivacionog pisma, kao i pripreme za uspešan intervju za posao.

Imajući u vidu veliko interesovanje mladih za unapređivanje veština pisanja radne biografije, motivacionog pisma i pripreme za intervju za posao, Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji je u saradnji za kompanijom LESTE započelo kreiranje onlajn platforme za učenje koja će sadržati onlajn obuku za unapređivanje zapošljivosti, jačanje kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada. Onlajn platforma za učenje je inovativna metoda za motivisanje mladih da uzmu učešće i iz svojih kuća završe obuku koja je interaktivna, kreirana na osnovu potreba i iskustava mladih Roma i Romkinja i uključuje mlade predstavnike romske zajednice. Na potpuno inovativan način, mladi Romi i Romkinje će imati prilike da nauče kako da kreiraju email adresu, kako da pretražuju baze oglasa za posao na internetu, kako da kreiraju CV i motivaciono pismo, kako da se pripreme za intervju za posao i ostave dobar utisak na poslodavca. Onlajn platforma će biti dostupna krajem avgusta i svi zainteresovani će moći da joj pristupe preko Fejsbuk stranice i Instagram profila REF Srbija – zapošljavanje.

pen on table with meeting in background

Otvoren poziv za konsultanta/kinju: Monitor na terenu

Rok za prijave: 5. jul

REF traži 3 (tri) monitora na terenu za južnu, centralnu i severnu Srbiju, koji imaju zadatak da uspostave saradnju sa lokalnom romskom zajednicom u cilju motivisanja mladih Roma i Romkinja da aktivno učestvuju na tržištu rada. Radi se o kratkoročnom konsultantskom angažmanu u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza 2“ koji se sprovodi u Republici Srbiji, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Monitori na terenu bi služili kao veza između romske zajednice i projektnog tima REF-a.

 

Call for Consultancy: Field Monitor

Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II”

Deadline: 05 July 2020

Positions: 3 (1 South Serbia, 1 Central Serbia and 1 North Serbia)

Background

The Roma Education Fund’s (REF) mission and ultimate goal is to close the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma. In order to achieve this goal, the organization supports policies and programs which ensure quality education for Roma through scholarships, grant making and advocacy activities.

The objectives of REF include:

 • Expanding Romani children’s access to quality early childhood education and care;
 • Improving primary education outcomes for Romani children aged six to fourteen;
 • Boosting academic performance and graduation rates from secondary education for Romani pupils;
 • Supporting access to tertiary education, improving graduation levels and strengthening identity of Romani university students;
 • Expanding employment opportunities for young Romani adults.

The overall objective of the KfW Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II” is to support social inclusion of Roma (both domicile Roma and Roma failed asylum seekers/returnees) in Serbian society, though increased graduation rate of Roma secondary school and university students and their facilitation into the labor market. The project contributes to social cohesion through increased education attainment and improved employability of Roma children and youth, as well as foster cross-country and regional dialogue and knowledge transfer.

Objective

REF seeks 3 (three) Field Monitors for south, central and north Serbia tasked to establish cooperation with local Roma community in order to motivate young Roma to take active part in the labor market. This is a short-term consultancy engagement within the frame of the Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II” implemented in the Republic of Serbia funded by the German Financial Cooperation implemented by KfW on behalf of the German Government – Ministry for Economic Cooperation and Development. Field monitors should serve as the link between Roma community and REF Project Team.

Duties and responsibilities

Selected Field Monitors under the direct supervision and guidance of the Employment Officers and Program Manager are expected to undertake the following tasks:

 • Establish direct relations with the Roma students and community members willing to advance their employment skills and be able to advance their skills and competencies in the labour market within the Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II”;
 • Organize field visits to respective municipalities (once a month) and reporting to the Project Officers and Program Manager;
 • Collect data about the most deficit employment trends and report to the Project Officers and Program Manager;
 • Mediate challenges faced by the local Roma youth and organize focus groups on topics identified by the local community and field monitor;
 • Liaise with interns supported by REF and report about their progress to Project Officers and Program Manager;
 • Map relevant public and corporate agencies in the field interested in working with REF;
 • Providing support to all beneficiaries in urgent situations;
 • Report on readmitted Roma youth and families in Serbia;
 • Provide regular monthly reports on his/her achievements to the Project Officers and Program Manager;
 • Notify REF on matters that require urgent response without delay;
 • Perform other related work-related duties, as assigned, including cooperation with other REF programs;
 • Participate in all meetings and events organized by REF.

Deliverable:

Field Monitors are expected to deliver regular monthly reports to REF Project Officers and Program Manager stating progress performed in the field.

Travel requirements:

 • Frequent travels nationally is expected;

Education/Experience

 • Bachelor’s degree/BA or equivalent degree with relevant years of experience and /or training, or combination of secondary education and experience;
 • Work experience with business orientation and employability;
 • NGO experience and previous experience in working with Roma community is essential;
 • Experience and competencies in working in a multicultural environment;
 • Experience in project monitoring and evaluation tools (M&E) is a plus;

Skills required

 • Working efficiently in fast-paced environment troubleshooting and following activities though their successful completion with strict deadlines and with attention to details;
 • Excellent organizational, analytical, communication and interpersonal skills;
 • Efficiently work as a team member, as well as independently, with a high level of self-motivation and ability to set and met goals;
 • Good knowledge and understanding of the employment regulations and education systems in Serbia and the level of inclusion of Roma in the labour market;
 • Good knowledge of key organizations and employment networks active in the field;
 • Good level of computer usage proficiency;
 • Good command of English and Serbian (written and spoken) is a must, knowledge of Romani language is considered an added value;
 • Driver license is considered an added value.

Organizational Values

In order to develop and deliver our education programs that provide quality, inclusive education for Roma children and youth, we believe in five core values that join us together and that mirror the work, actions and ideals of our organization and its culture: Tenacity; Integrity; Justice; Accountability; Inquisitiveness

Planned duration of the engagement: 08 July – 8 November 2020

Application Process

A complete application includes:

 1. Curriculum vitae or resume;
 2. Statement of interest, that should include:
 • Your academic and professional experience in Serbia;
 • Previous experience working with Roma communities and civil society organizations or other relevant stakeholders;

Application must be in English and must be submitted at the latest by 05 July 2020 to the following address: jbojic@romaeducationfund.org. Please include in the subject line “Call for Consultancy- Field Monitors”

Individuals identifying themselves as Roma, Roma Education Fund scholarship recipients, and fulfilling the above-mentioned profile and requirements are particularly encouraged to apply. Qualified female candidates are particularly encouraged to apply.

795e3777-6f1c-43b8-b2d4-d6fd425cb839

Otvoren poziv za konsultanta/kinju: Finansijski administrator programa

Rok za prijave: 5. jul

REF traži 1 (jednog) Finansijskog administratora programa koji ima zadatak da osigura pravilnu finansijsku administraciju projekta, podnošenje i arhiviranje programskih dokumenata. Angažovanje je predviđeno na određeno vreme, u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza 2“ koji se sprovodi u Republici Srbiji, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Finansijski administrator programa bi služio/la kao podrška Menadžmentu projekta.

 

Call for Application: Program Financial Administrator

Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II”

Deadline: 05 July 2020

Position: 1 (Belgrade)

Background

The Roma Education Fund’s (REF) mission and ultimate goal is to close the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma. In order to achieve this goal, the organization supports policies and programs which ensure quality education for Roma through scholarships, grant making and advocacy activities.

The objectives of REF include:

 • Expanding Romani children’s access to quality early childhood education and care;
 • Improving primary education outcomes for Romani children aged six to fourteen;
 • Boosting academic performance and graduation rates from secondary education for Romani pupils;
 • Supporting access to tertiary education, improving graduation levels and strengthening identity of Romani university students;
 • Expanding employment opportunities for young Romani adults.

The overall objective of the KfW Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II” is to support social inclusion of Roma (both domicile Roma and Roma failed asylum seekers/returnees) in Serbian society, though increased graduation rate of Roma secondary school and university students and their facilitation into the labor market. The project contributes to social cohesion through increased education attainment and improved employability of Roma children and youth, as well as foster cross-country and regional dialogue and knowledge transfer.

Objective

REF seeks 1 (one) Program Financial Administrator tasked to ensure proper project financial administration and program related documents submission and archiving. This is fix-term engagement within the Project “Employment Empowerment of Young Roma – Phase II” implemented in the Republic of Serbia funded by the German Financial Cooperation implemented by KfW on behalf of the German Government – Ministry for Economic Cooperation and Development. Program Financial Administrator should serve as a support to the Project management.

Duties and responsibilities

Selected Program Financial Administrator under the direct supervision and guidance of the Financial Manager and Program Manager is expected to undertake the following tasks:

 

 • Collect, sort and archive financial documents;
 • Upload financial documentation on the dedicated internal platform;
 • Checking invoices, statements and contracts;
 • Supporting preparation of the financial statements, reports and requests;
 • Providing budget information to the program staff;
 • Supporting preparation of the audits;
 • Petty Cash handling;
 • Scanning, printing and saving program financial documentation;
 • Communicate and collaborate with bookkeeper;
 • Communicate with banks, vendors and public institutions;
 • Providing support to program staff;
 • Notify REF on matters that require urgent response without delay;
 • Perform other related work-related duties;
 • Participate in all meetings and events organized by REF.

Education/Experience

 • Bachelor’s degree/BA or equivalent degree with relevant years of experience and /or training, or combination of secondary education and experience;
 • Previous experience with finance and administration;
 • NGO experience and previous experience in working with Roma community is an advantage;
 • Experience and competencies in working in a multicultural environment;
 • Experience in project implementation, monitoring and reporting is essential;

Skills required

 • Working efficiently in fast-paced environment troubleshooting and following activities though their successful completion with strict deadlines and with attention to details;
 • Excellent organizational, analytical, communication and interpersonal skills;
 • Efficiently work as a team member, as well as independently, with a high level of self-motivation and ability to set and met goals;
 • Good knowledge and understanding of the accounting data and bookkeeping;
 • Good level of computer usage proficiency;
 • Good command of English and Serbian (written and spoken) is a must
 • Driver license is considered an added value.
 • Accounting skills are preferable

Organizational Values

In order to develop and deliver our education programs that provide quality, inclusive education for Roma children and youth, we believe in five core values that join us together and that mirror the work, actions and ideals of our organization and its culture: Tenacity; Integrity; Justice; Accountability; Inquisitiveness

Planned duration of the engagement: 15 July – 31 August 2021

 

Application Process

A complete application includes:

 1. Curriculum vitae or resume;
 2. Statement of interest, that should include:
 • Your academic and professional experience in Serbia;
 • Previous experience working with finance and administration and civil society organizations or other relevant stakeholders;

Application must be in English and must be submitted at the latest by 05 July 2020 to the following address: jbojic@romaeducationfund.org. Please include in the subject line “Call for Applications – Program Financial Administrator”

Individuals identifying themselves as Roma, Roma Education Fund scholarship recipients, and fulfilling the above-mentioned profile and requirements are particularly encouraged to apply. Qualified female candidates are particularly encouraged to apply.