03. marta, 2022

Javni poziv za stručnog saradnika/ce za pripremu Preporuka za institucionalizaciju mentorskog programa

Javni poziv za stručnog saradnika/ce za pripremu Preporuka za institucionalizaciju mentorskog programa

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje konkurs za stručnog saradnika/ce za izradu Preporuka za institucionalizaciju mentorskog programa u cilju istraživanja mogućnosti za institucionalizaciju mentorskog programa od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Preporuke predstavljaju osnovu za buduće planiranje aktivnosti u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“.

Rok za prijavu: 21.mart 2022.godine

Preporuke i modalitet za institucionalizaciju mentorskog programa biće pripremljene u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Priprema preporuka za institucionalizaciju mentorskog programa bi nudila pregled mogućnosti za izmene unutar obrazovnog sistema u Republici Srbiji kako bi se omogućili uslovi za institucionalizaciju mentorskog programa koji trenutno sprovodi Fondacija za obrazovanje Roma.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je deo međunarodne fondacije, osnovane 2005. godine, koja je posvećena smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata;
 • Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma.  

Osnovni cilj

Osnovni cilj konsultantske delatnosti je priprema Preporuka za institucionalizaciju mentorskog programa koja će doprineti stvaranju smernica i mehanizama za uvođenje mentorskog programa koji se sprovodi od strane Fondacije za obrazovanje Roma u obrazovni sistem u Republici Srbiji, koje bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) trebalo da razmotri i omogući uslove za sistemsko sprovođenje preporuka. Mentorski program je, pored stipendijskog programa koji je

sprovodio FOR, prepoznat od strane MPNTR, škola, mentora i učenika kao program od značaja za učenike romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole. Školske 2019/20. godine je stipendijski program koji je sprovodio FOR institucionalizovan od strane MPNTR. Institucionalizacijom mentorskog programa romski učenici u Republici Srbiji bi kroz sistem obrazovanja dobili sveobuhvatnu podršku i motivaciju za završetak srednjoškolskog školovanja. Za potrebe izrade preporuka će se održati deset konsultativnih sastanaka sa predstavnicima MPNTR, profesora i stručnih saradnika koji su proteklih godina bili deo mentorskog programa i drugim zainteresovanim stranama koji mogu doprineti preporukama.

Odgovornosti i zaduženja stručnog saradnika:

Očekuje se da će stručni saradnik/ca pod direktnim nadzorom koordinatora srednjoškolskog stipendijskog i mentorskog programa i menadžera programa obavljati sledeće zadatke:

 • Analiza relevantnih zakona Republike Srbije koje se tiču institucionalizacije mentorskog programa;
 • Prikupljanje podataka o trenutnim uslovima mentorskog programa unutar obrazovnog sistema;
 • Mapiranje koraka koje je neophodno preduzeti kako bi se preuzele pripremne radnje za pripremu predloga za institucionalizaciju mentorskog programa;
 • Organizacija, poseta i prikupljanje podataka o obrazovnim sistemima u regionu gde je mentorski program uspešno institucionalizovan ili je proces institucionalizacije započet;
 • Pripremanje koncepta i vođenje sastanaka sa predstavnicima relevantnih institucija, predstavnicima FOR mentorskog programa i drugim zainteresovanom stranama relevantnim za institucionalizaciju mentorskog programa;
 • Pripremanje preporuka za usklađivanje mentorskog programa sa obrazovnim sistemom u Srbiji – institucionalizaciju mentorskog programa;
 • Izveštavanje FOR-a o progresu i ostalim predviđenim aktivnostima.

Stručni saradnik/ca je u obavezi da periodično obaveštava FOR o prikupljenim podacima i planiranim  aktivnostima koji se odnose na pripremu predloga za institucionalizaciju mentorskog programa. Stručni saradnik/ca je u obavezi da dostavi konačnu verziju predloga do 31. avgusta 2022. godine.

Uslovi i kvalifikacije 

 • Najmanje 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Najmanje 3 ugovora/angažmana na istim ili sličnim poslovima;
 • Prednost poznavanja obrazovnog sistema u Republici Srbiji kao i prethodno poznavanje mentorskog programa koji sprovodi FOR;
 • Poželjno iskustvo u radu sa predstavnicima romske nacionalne manjine i organizacijama civilnog društva;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Napredni nivo znanja MS Office paketa; Rodna osetljivost i poštovanje različitosti.

Prijavljivanje

Prilikom slanja prijave, neophodno je ukratko navesti u propratnom pismu vaše iskustvo na istim ili sličnim poslovima (godine iskustva i poslove koje ste obavljali). Uz prijavu je neophodno dostaviti referentnu listu. Prijava mora da sadrži i troškovnik usluga (u RSD).

Kompletna prijava uključuje:

 • CV (radnu biografiju);
 • Propratno pismo (vaše iskustvo u istim ili sličnim poslovima, referentna lista);
 • Troškovnik usluga (u RSD);
 • Kraći opis plana i programa predloga za institucionalizaciju mentorskog programa.

Prijavu poslati najkasnije do 21. mart 2022. godine, do kraja radnog dana, na adresu elektronske pošte spetrov@romaeducationfund.org    

Napomena: Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani. Komisija FOR će na osnovu ponude analizirati i oceniti kandidate i izvršiti izbor. FOR zadržava pravo da kandidate koji ne uđu u uži izbor ne obavesti o rezultatima konkursa.

Naši donatori