23. oktobar, 2023

Javni poziv za pohađanje kurseva engleskog i nemačkog jezika namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje javni poziv za usavršavanje i učenje engleskog i
nemačkog jezika namenjen mladim pripadnicima romske nacionalne manjine, u cilju boljeg
pozicioniranja na tržištu rada. Sertifikovani kursevi stranih jezika omogućavaju dodatno usavršavanje
veština i znanja mladim osobama romske nacionalnosti, čime se jačaju njihove kompetencije prilikom
zapošljavanja.
Rok za prijavu: 06.11.2023. godine

Kursevi engleskog i nemačkog jezika se realizuju u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih
Romkinja i Roma – faza II“, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka
razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.
FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz
pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika,
kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.
O Fondaciji za obrazovanje Roma:
FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je smanjenju jaza u obrazovanju
između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom
Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju
strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:
Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
Poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih
studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata;
Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma.
Opšte informacije o konkursu
Kursevi engleskog i nemačkog jezika se održavaju u trajanju do tri meseca;
Časovi se realizuju onlajn;
Za praćenje nastave neophodno je posedovati računar i internet konekciju;
Polaznici kurseva engleskog i nemačkog jezika su u obavezi da redovno pohađaju
časove u skladu sa planom i programom škole stranih jezika;
Svi polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikate za uspešno savladavanje nivoa učenja
stranih jezika koji budu pohađali.

Precizan termin početka kursa biće definisan nakon završetka selekcije polaznika/ca, svi
polaznici će biti blagovremeno obavešteni o uslovima i početku realizacije kurseva.

Na konkurs se mogu prijaviti:
Mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
Mlade osobe do navršenih 35 godina na dan prijave učešća u Programu;
Lica sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
Osobe otvorene za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
Mladi spremni na uspostavljanje i održavanja efikasnih odnosa sa ljudima različitog
nacionalnog i kulturnog poretka;
Osobe posvećene osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma.
Posebno ohrabrujemo mlade Romkinje da se prijave na konkurs za pohađanje kurseva engleskog i
nemačkog jezika.

Kako se prijaviti?
Prijava se može podneti isključivo putem ovog online formulara
Prijave se mogu slati najkasnije do 06.11.2023. godine do kraja radnog dana.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili
kontakt forme na sajtu neće biti razmatrane;
Posebni kriterijumi:
Prilikom podnošenja prijave, neophodno je navesti razloge i motivaciju za učenje i
usavršavanje engleskog ili nemačkog jezika.

Napomena:
Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa,
kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po
završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. O ishodu konkursa kandidati/kandidatkinje
biće obavešteni najmanje pet dana pre početka nastave.
FOR zadržava pravo da prilikom odlučivanja organizuje dodatne intervjue sa
kandidatima/kandidatkinjama i pristupi selekciji.
U okviru poslednjeg ciklusa konkursa za pohađanje kurseva engleskog i nemačkog jezika, Fondacija
za obrazovanje Roma može podržati do 50 mladih Romkinja i Roma. Prilikom odabira kandidata,
prednost će imati kandidati i kandidatkinje koji su pohađali kurseve nemačkog i engleskog jezika u
prethodnom ciklusu, kao i kandidati koji ranije nisu bili korisnici projekta „Pospešivanje zapošljivosti
mladih Roma- faza II“.

Naši donatori