final cover1

Onlajn konferencija „Е-learning: Trend i Inovacije“

Onlajn konferencija „Е-learning: Trend i Inovacije“ održana je danas uz prisustvo predstavnika/ca državnih institucija i više od 25 korisnika/ca projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“. Tokom konferencije predstavljena je onlajn obuka „Pet koraka do posla“, koja pruža mogućnost korisnicima i korisnicama da u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, pohađaju onlajn obuku – prvu u nizu obuka i treninga koji doprinose jačanju veština mladih Roma i Romkinja.

U uslovima pandemije, bilo je neophodno pronaći model za sprovođenje projektnih aktivnosti, kako bi se mladim Romima i Romkinjama omogućio neometan pristup isplaniranim merama podrške. Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma se stoga posvetilo osmišljavanju i sprovođenju projektnih aktivnosti kroz elektronsko učenje. Tako je nastala onlajn obuka „Pet koraka do posla“, koju je Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma kreiralo u saradnji sa kompanijom LESTE. Cilj onlajn obuke „Pet koraka do posla“ je priprema mladih Roma i Romkinja za tržište rada, tokom koje mladi prolaze kroz proces kreiranja e-mail adrese, traženja posla preko internete, pripreme radne biografije i motivacionog pisma, kao i pripreme za intervju sa poslodavcem.

Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Snežana Vuković, na današnjoj konferenciji je istakla važnost modifikovanja aktivnosti potrebama korisnika i korisnica: „U ovom trenutku su nam zaista važne sistemske mere u obrazovanju, koje vode uspešnoj integraciji i zapošljivosti mladih, a dosadašnja saradnja sa REF-om podrazumevala je upravo sprovođenje sistemskih mera na nacionalnom nivou. Kada je reč o onlajn nastavi, Ministarstvo radi na smanjenju digitalnog jaza koji postoji između učenika koji su iz ekonomsko depriviranih sredina, što u velikoj meri obuhvata učenike romske nacionalnosti. Do sada smo 1650 uređaja i 2400 internet kartica podelili učenicima za vreme vanrednog stanja i u saradnji sa UNICEF-om nastavljamo sa istim aktivnostima.“

Direktor Fondacije za obrazovanje Roma, Redjepali Chupi, naglasio je važnost prilagođavanja obrazovnog sistema uslovima pandemije, dodavši da je REF većinu svojih aktivnosti usmerio na onlajn komunikaciju, upravo uz podršku kompanije LESTE: „Fondacija za obrazovanje Roma je usled uvođenja nastave na daljinu, kreirala Urgentni fond, kroz koji su obezbeđeni tablet računari i internet kartice, kao i dodatni časovi i školski materijal. Važna preporuka proistekla iz sprovedenih aktivnosti u okviru Urgentnog fonda, jeste neophodnost mapiranja potreba zajednice na terenu i u skladu sa tim kreiranje i planiranje pristupa i mera podrške.“

Onlajn obuka „Pet koraka do posla“ je dostupna uz dodeljeno korisničko ime i šifru na linku:
https://ref.lesteplatform.com/srb/login.xhtml.
Zainteresovani se mogu obratiti e-mailom na adrese fkamberovic@romaeducationfund.org i ajovanovic@romaeducationfund.org, kako bi dobili korisničko ime i šifru i instrukcije za korišćenje platforme.

 

Kako su korisnici i korisnice projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“ opisali onlajn obuku „Pet koraka do posla“?

 

DEFICITARNA NASLOVNA

Budi odgovoran prema sebi i okolini

Posledice pandemije COVID-19 virusa, udružene sa proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji, odrazile su se na zdravstveni, socijalni, ekonomski i obrazovni segment društvenog života pripadnika romske nacionalne zajednice. Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji nastavilo je sa pružanjem podrške u obrazovanju romske dece i mladih i promovisanjem istinitog informisanja i propisanih mera zaštite u svim gradovima i opštinama  u Srbiji.

Takođe, u cilju ublažavanja posledica pandemije, Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma je sve svoje resurse usmerilo na podsticanje solidarnosti, zajedništva i saradnje, kako između svih relevantnih državnih institucija, civilnog sektora, saradnika i saradnica, tako i unutar same romske zajednice. Upravo iz toga razloga, sprovedena je onlajn video kampanja u saradnji sa partnerima, korisnicima i korisnicama u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“.

Vodeća zamisao ove onlajn video kampanje bila je motivisanje romske zajednice, davanje ideja i predloga za aktivnosti koje mogu biti preduzete tokom radnog angažovanja u okviru vanredne situacije, kao i one koje mogu kvalitetno ispuniti slobodno vreme, sve sa ciljem da se u romskoj zajednici održi pozitivna atmosfera i raspoloženje. Volju za učestvovanjem u onlajn video kampanji pokazali su mentori/ke, korisnici/ce projekta i predstavnici/e romskog civilnog sektora.

CALL11

Poziv za podnošenje predloga: REF COVID-19 Emergency Fund u Srbiji

Odgovarajući na izazove sa kojima se suočavaju romske porodice usled pandemije virusa COVID-19, Fond za obrazovanje Roma je kreirao Emergency Fund, kao i akcioni plan za pružanje podrške u nastavku obrazovanja i učenja. Realizator aktivnosti može biti nevladina organizacija ili konzorcijum koji se sastoji od vodeće organizacije i partnerske organizacije.

Prva faza sprovođenja aktivnosti obuhvata period od 1. juna do 31. avgusta 2020. godine. Druga faza je planirana za period od 1. septembra do 31. decembra 2020. godine. Nastavak saradnje u drugoj fazi zavisiće od zadovoljavajuće implementacije tokom prve faze i podrazumevaće dodatno finansiranje (detalji će biti poznati do 3. avgusta 2020. godine).

Rok za podnošenje predloga 26. maj 2020. godine

Predlozi se šalju elektronski na e-mail adresu ljilic@romaeducationfund.org, sa naslovom mejla “Emergency Fund Proposal Form 2020, Serbia”

Kompletan predlog treba da sadrži:

  1. Proposal Form- Emergency Fund Proposal
  2. Budget table
  3. Partnership-Statement_REF

Prateća dokumentacija (dostupna za preuzimanje):

2016 REF Financial Reporting Guidelines

Glossary of Terms_REF

 

 

ref

Saopštenje Predstavništva fonda za obrazovanje Roma u Srbji povodom širenja COVID-19 virusa u Srbiji i obeležavanje Svetskog dana Roma

Razmere i opseg globalne pandemije COVID-19 virusa prouzrokuju veliku opasnost po javno zdravlje i bezbednost društva, kao i ekonomsko-socijalne implikacije u životu svih građana i građanki.

U okolnostima opšte krize u svim sferama života, raste rizik od produbljivanja socijalne isključenosti Roma i Romkinja, jedne od najranjivijih i najsiromašnijih društvenih grupa. Položaj ove nacionalne manjine često je obeležen lošim uslovima stanovanja, nedostatkom komunalnih usluga, lošijom zdravstvenom situacijom od većinskog stanovništva, kao i niskim socio-ekonomskim statusom uzrokovanim dominantno neformanim oblicima rada.

Posledice pandemije, udružene sa proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji, neminovno će se odraziti na zdravstveni, socijalni, ekonomski i obrazovni segment društvenog života pripadnika romske nacionalne zajednice i suočiti ih sa dodatnim rizicima – rizicima od pojave anksioznog stanja i pogoršanja mentalnog zdravlja.

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji veruje da preduzete mere releventnih vladinih i nevladinih aktera značajno doprinose održavanju duha solidarnosti i obavezuje se da će uložiti sve svoje napore i resurse u kontinutiran rad na sprečavanju širenja virusa među romskom populacijom. Vršiće se procena potreba na terenu uz iznalaženje novih rešenja i načina sprovođenja aktivnosti koji doprinose očuvanju zdravlja i blagostanja Roma i Romkinja. Istovremeno, nastaviće se sa pružanjem podrške u obrazovanju romske dece i mladih i promovisanjem istinitog informisanja i propisanih mera zaštite u svim gradovima i opštinama  u Srbiji.

Takođe, u cilju ublažavanja posledica pandemije, Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji je više nego ikada usmereno na podsticanje solidarnosti, zajedništva i saradnje, kako između svih relevantnih državnih institucija, civilnog sektora, saradnika i saradnica, tako i unutar same romske zajednice.

U svetu Međunarodnog dana Roma koji se obeležava 8.aprila, Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma želi da podseti na izazove sa kojima se romska zajednica suočava svakodnevno, kao i na potrebu za integrativnim pristupom i urgentnim zajedničkim delovanjem u culju ublažavanja posledica pandemije.

U Beogradu, 08. Aprila 2020. godine